Manu Chat


Adatvédelmi nyilatkozat


 1. Az Adatkezelő az Európai Tudásközpont Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Menyecske u 11. 9. emelet 56. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-709534, adószám: 12910652-2-43) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
 2. Az Adatkezelő a www.manuchat.com internet-címen elérhető, felhő alapú öntanuló hibrid chat szoftvertermékhez (a továbbiakban SZOFTVERTERMÉK) kapcsolódó szolgáltatási feladatokat lát el, és ezeknek a keretében az Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Felhasználó”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.
 3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 65. § (3) bekezdése a) pontja alapján az általunk tárolt adatokat nem kell nyilvántartásba venni amennyiben a 20. §-ban foglaltaknak megfelelően előzetesen tájékoztattuk az ügyfelet. Ezen tájékoztatási kötelezettségünket, jelen nyilatkozattal teljesítjük.
 4. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó ráutaló magatartása: elsődlegesen a SZOFTVERTERMÉK használatára történt regisztrációja alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
 5. A Felhasználó továbbá az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
 6. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
 7. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 8. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a SZOFTVERTERMÉK használatának támogatása, a SZOFTVERTERMÉK továbbfejlesztése, a SZOFTVERTERMÉK felhasználóinak kiszolgálása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.
 9. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés a Felhasználók az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
  vezetéknév, utónév, e-mail cím, jelszó, mobil telefonszám, weboldal címe, regisztráció dátuma, nyelvtudás, weboldal látogatók száma, chat kommunikációt folytató weboldal látogatók száma, chat kommunikációk teljes szövege, egyéb megjegyzések, fejlesztési igények, weboldal látogató IP címe, weboldal látogató földrajzi helye, weboldal látogató által chat kommunikáció során megadott bármely személyes adat, weboldal látogató böngészőjének típusa
 10. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a SZOFTVERTERMÉK használata során keletkezett és Adatkezelő által tárolt chat kommunikációs szövegeket és kommunikációs helyzeteket Adatkezelő a SZOFTVERTERMÉK továbbfejlesztése céljából bármikor tanulmányozza, elemezze, feldolgozza.
 11. Az Adatkezelő honlapjának használata során a Felhasználó böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.
 12. Az Felhasználó személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
 13. Az adatbázisból való törlés az Felhasználó kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Felhasználó kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
 14. Az Adatkezelő legkésőbb az Felhasználó kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
 15. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
 16. Az Felhasználó a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
 17. Az Felhasználók személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.
 18. Az Felhasználók személyes adataihoz hozzáférők köre:
  • az Adatkezelő munkatársai;
  • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
  • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
  • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
  • egyéb személyek az Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján.
 19. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat az előző pontban felsoroltak kivételével nem hozhatja harmadik személy tudomására.
 20. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyek (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) szolgáltatását: INTER.HU Kft. (székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.; adószám: 24890180-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-169392) — tárhely-szolgáltatás.
 21. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 22. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
 23. A Felhasználó
  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
  • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
 24. A Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 25. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
 26. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
 27. A személyes adatot törölni kell, ha
  • a kezelése jogellenes;
  • a Felhasználó az adatok törlését kéri;
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 28. Felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
 29. Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
 30. Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
 31. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Honlap: www.naih.hu
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 32. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
 33. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Visszatérés a kezdőlapra